EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P31,8815
C051
EP32
ED P31,8815
C051
EP32
ED P31,8815
C051
EP32
 


 


ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
 


 


อังคาร ED P34,2201
C029
EP32
ED P34,2201
C029
EP32
 


 


 


ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
 


 


พุธ ED H00,B114
C118
EP32
ED P33,2201
C047
EP32
ED P33,2201
C047
EP32
 


 


ED P37,9911
C067
EP32
ED P37,9911
C067
EP32
ED P37,9911
C067
EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
 


ED P38,B118
C058
EP32
ED P38,B118
C058
EP32
ED P38,B118
C058
EP32
 


 


ศุกร์ ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 ศท012010 : วาทการ
ED P36 พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ED P34 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED P32 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P38 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P39 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C051 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2204 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B118 สระว่ายน้ำ
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301