EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,2201
C029
EP34
ED P34,2201
C029
EP34
ED P33,2204
C047
EP34
ED P33,2204
C047
EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P38,B118
C058
EP34
ED P38,B118
C058
EP34
ED P38,B118
C058
EP34
 


 


ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
 


พุธ ED H00,0120
C021
EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
 


ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
ED P32,8811
C019
EP33,EP34
 


พฤหัสบดี ED P31,8815
C051
EP34
ED P31,8815
C051
EP34
ED P31,8815
C051
EP34
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,9911
C067
EP34
ED P37,9911
C067
EP34
ED P37,9911
C067
EP34
 


 


ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P38 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P39 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P32 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P31 ศท012010 : วาทการ
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED P36 พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C051 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2204 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
3310 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
2202 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303