EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P41,2203
C102
EP41
ED P41,2203
C102
EP41
 


 


 


ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
 


 


อังคาร ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
ED P45,B105
C030
EP41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,A201
C029
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
 


 


ED P47,C401
C043
EP41,EP42
ED P47,C401
C043
EP41,EP42
ED P47,C401
C043
EP41,EP42
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P46 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED P45 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P44 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED P42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P47 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
ED E43 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
B105 สนามตะกร้อ
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
5511 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404