PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
 


 


ED E25,B101
C112
PH21
ED E25,B101
C112
PH21
ED E25,B101
C112
PH21
 


 


อังคาร ED E27,2202
C113
PH21
ED E27,2202
C113
PH21
ED E22,8816
C021
PH21
ED E22,8816
C021
PH21
 


ED E29,3301
C039
PH21
ED E29,3301
C039
PH21
ED E29,3301
C039
PH21
 


 


พุธ ED H00,3310
C050
PH21
ED E28,3310
C104
PH21
ED E28,3310
C104
PH21
 


 


ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
 


 


พฤหัสบดี ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 ศท012010 : วาทการ
ED E25 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED E27 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED E29 สข022002 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
ED E26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED E23 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED E24 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B101 สนามกรีฑา
2202 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
3310 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201