PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
ED E31,8811
C019
PH31
 


ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
ED E34,B114
C014
PH31
 


 


อังคาร ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
 


 


ED E36,2203
C104
PH31
ED E36,2203
C104
PH31
 


 


 


พุธ ED H00,6613
C116
PH31
ED E37,5513
C087,C118
PH31
ED E37,5513
C087,C118
PH31
ED E37,5513
C087,C118
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E38,2202
C104
PH31
ED E38,2202
C104
PH31
ED E39,2202
C105
PH31
ED E39,2202
C105
PH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E35 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E36 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E37 สข012008 : การปฐมพยาบาล
ED E38 สข012009 : โภชนาการ
ED E39 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
C116 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
2203 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301