PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
 


 


ED E45,2202
C113
PH41
ED E45,2202
C113
PH41
 


 


 


อังคาร ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
 


 


ED P47,C401
C043
PH41,PH42
ED P47,C401
C043
PH41,PH42
ED P47,C401
C043
PH41,PH42
 


 


พุธ ED H00,A102
C111
PH41
ED E44,A102
C065
PH41
ED E44,A102
C065
PH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E41,2205
C102
PH41
ED E41,2205
C102
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
 


ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 ====== รายวิชา =====
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P47 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E44 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED E48 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
ED E47 สข013031 : สุขภาพจิต
ED E43 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404