PH44-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E44,A102
C065
PH44
ED E44,A102
C065
PH44
ED E45,A102
C113
PH44
ED E45,A102
C113
PH44
 


ED E49,C401
C043
PH43,PH44
ED E49,C401
C043
PH43,PH44
ED E49,C401
C043
PH43,PH44
 


 


อังคาร  


 


ED E41,2205
C102
PH44
ED E41,2205
C102
PH44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8811
C113
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH44
ED E48,A201
C025,C113
PH44
ED E48,A201
C025,C113
PH44
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
 


 


ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 ====== รายวิชา =====
ED E44 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E49 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED E47 สข013031 : สุขภาพจิต
ED E48 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED E43 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C116 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
2205 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2203 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402