SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H25,5514
C031
SH22
SE H25,5514
C031
SH22
SE H26,5514
C086
SH22
SE H26,5514
C086
SH22
 


SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
 


 


อังคาร SE H21,5515
C131
SH22
SE H21,5515
C131
SH22
SE H21,5515
C131
SH22
 


 


SE H23,6612
C069
SH22
SE H23,6612
C069
SH22
SE H23,6612
C069
SH22
 


 


พุธ SE H00,5511
C062
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H27,5515
C153
SH22
SE H27,5515
C153
SH22
SE H28,5515
C061
SH22
SE H28,5515
C061
SH22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H25 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H26 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H23 ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE H27 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H28 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C131 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C069 อาจารย์ อภิชาต โชติชื่น
C062 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C137 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202