SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H32,5513
C050
SH31
SE H32,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C053
SH31
SE H33,5513
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5515
C053
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H34,5514
C086
SH31
SE H34,5514
C086
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE H32 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H33 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H35 วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H34 วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C062 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301