SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5514
C086
SH41,SH42
 


 


 


 


SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H41 วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402