SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S11,5512
C131
SS11
SE S11,5512
C131
SS11
SE S11,5512
C131
SS11
 


 


SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
 


อังคาร SE S16,B117
C061
SS11
SE S16,B117
C061
SS11
SE S16,B117
C061
SS11
 


 


SE S13,5514
C033
SS11
SE S13,5514
C033
SS11
SE S13,5514
C033
SS11
 


 


พุธ SE H00,5513
C136
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
 


 


SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
 


 


ศุกร์ SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S16 วท081008 : การบริหารกาย
SE S13 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S12 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S18 วท081247 : ยูโด
SE S17 วท081223 : แบดมินตัน
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C131 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C137 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
B104 สนามแบดมินตัน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101