SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
 


 


SE S13,5513
C033
SS12
SE S13,5513
C033
SS12
SE S13,5513
C033
SS12
 


 


อังคาร SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
 


SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
 


 


พุธ SE H00,5512
C139
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
 


SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
 


 


ศุกร์ SE S16,B117
C061
SS12
SE S16,B117
C061
SS12
SE S16,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S13 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S17 วท081223 : แบดมินตัน
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE S18 วท081247 : ยูโด
SE S16 วท081008 : การบริหารกาย
====== อาจารย์ ======
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C137 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
C131 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
5512 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B111 โรงยิมยูโด
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102