SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S21,9915
C147
SS21,SS22
SE S21,9915
C147
SS21,SS22
SE S21,9915
C147
SS21,SS22
 


 


SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
 


 


อังคาร SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
 


 


SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
 


 


พุธ SE H00,6615
C037
SS21
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
 


 


SE S29,B117
C061
SS21,SS22
SE S29,B117
C061
SS21,SS22
SE S29,B117
C061
SS21,SS22
 


 


พฤหัสบดี SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


SE S24,6617
C139
SS21,SS22
SE S24,6617
C139
SS21,SS22
 


 


 


ศุกร์ SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
SE S26 วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S29 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C147 Mr. Kelly Askvig
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6613 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
6615 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202