SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
 


SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
 


 


อังคาร SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
 


SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
 


 


พุธ SE H00,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,B109
C142
SS31
SE S36,B109
C142
SS31
SE S36,B109
C142
SS31
 


 


SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B118 สระว่ายน้ำ
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301