ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข วันที่ 4/1/2560 )
==== นักศึกษา ====
AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 P053-นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา พลศึกษา รหัส 53 -55 0H56-นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา ส่งเสริมสุขภาพ รหัส 56
AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 ED55-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 505 ED56-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 506
ED57-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 507 ED58-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 508 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 PH43-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 PH44-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501

==== อาจารย์ ====
C001-ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C018-อาจารย์ กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C019-อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C024-อาจารย์ จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม C037-อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C038-อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร C040-อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-อาจารย์ อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร
C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์ แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์ รุ่งนภา โท๊ะทองซิว C050-อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C051-อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์ C052-อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ ฤทธิเดช อาภรณ์
C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร C061-อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C062-อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์ อภิชาต โชติชื่น C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล C086-อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C107-อาจารย์ กษิรา กาเยาว์ C108-อาจารย์ วรากร คำปลิว C109-อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา C110-อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C111-อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C116-อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C120-อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์ วสันต์ เต็งกวน C122-อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อาจารย์ กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C126-อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ C127-อาจารย์ สมชาย บุญลอย C128-อาจารย์ ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน C129-อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C130-อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อาจารย์ พีรพงษ์ บุญศิริ C133-อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C134-อาจารย์ พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ C137-อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C139-อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน C141-อาจารย์ ธันวา พิศดาร C142-อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ C144-อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี C146-ดร. ละออทิพย์ อินดี C147-Mr. Kelly Askvig
C148-อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข C149-อาจารย์ ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ C150-อาจารย์ อาทิตย์ บุญเซ่ง C151-อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C152-อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี C153-อาจารย์ อสนี เรืองงาม รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน
2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์
3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน
5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน
6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน
7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน
7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน
8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์
A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน
B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล B108-โรงยิมมวย
B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด
B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B121-โดมบาส1
B122-โดมบาส2 B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล
B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1 D304-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)