รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข วันที่ 4/1/2560 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 3 1.พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต 3 1.วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3 คาบ
3 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ 17 1.พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1 16 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4 อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์ 9 1.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
2.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
3.พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3 คาบ
5 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 9 1.พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด 3 คาบ
2.พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด 6 คาบ อาจารย์ วัชระ บุญมาก
6 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร 12 1.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 4 คาบ
2.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 8 คาบ
7 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 11 1.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง 8 คาบ
2.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 2 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
8 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 13 1.สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 9 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 3 คาบ
9 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 17 1.ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3 คาบ อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
2.พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา 6 คาบ อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
3.สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา 8 คาบ อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
10 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 9 1.พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 9 คาบ
11 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 11 1.พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 8 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2 คาบ
12 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 13 1.พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 6 คาบ
2.พล041003 : เซปักตะกร้อ 6 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
13 ผศ. วนิดา โนรา 13 1.วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2 คาบ
2.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
14 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา 13 1.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.ศท022017 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
3.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
4.มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 4 คาบ
15 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 6 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
16 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 10 1.วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย 3 คาบ
17 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 8 1.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
18 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ 9 1.วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 8 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
19 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 13 1.บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 6 คาบ อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
20 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร 15 1.พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2 12 คาบ
2.สข022002 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 3 คาบ
21 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ 14 1.วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ
2.บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 6 คาบ
3.นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
4.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ
22 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 20 1.พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 12 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
4.กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 4 คาบ อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
23 อาจารย์ อรรณพร สุริโย 16 1.นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.บธ042009 : การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 6 คาบ
5.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์ วรากร คำปลิว
24 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ 15 1.การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 3 คาบ
2.การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 6 คาบ
3.บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 6 คาบ อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
25 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 17 1.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 8 คาบ
2.วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 2 คาบ
26 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์ 15 1.สข011002 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 คาบ
2.วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ
27 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์ 15 1.ศท012010 : วาทการ 12 คาบ
2.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
28 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล 12 1.ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 12 คาบ
29 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส 15 1.ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 3 คาบ
2.วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 คาบ
3.วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 6 คาบ
4.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
5.พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
30 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 7 1.พล031107 : มวยไทย 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
31 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์ 12 1.พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 12 คาบ
32 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร 13 1.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง 4 คาบ อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
2.นก042001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 4 คาบ อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
33 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์ 14 1.วท081008 : การบริหารกาย 6 คาบ
2.วท082009 : การนวดทางการกีฬา 3 คาบ
3.วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ 2 คาบ
4.วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก 3 คาบ
34 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 4 1.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
2.วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 คาบ
35 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 20 1.กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู 16 คาบ
2.กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู 4 คาบ
36 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 16 1.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 8 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
4.กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 4 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
37 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 19 1.สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 12 คาบ
2.พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 6 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
38 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 10 1.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 9 คาบ
39 อาจารย์ อภิชาต โชติชื่น 21 1.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
3.ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 คาบ
4.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
40 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 18 1.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 12 คาบ
2.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 6 คาบ
41 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 20 1.กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 16 คาบ
2.กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 4 คาบ
42 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์ 11 1.นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 4 คาบ
2.นก032003 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
4.นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
43 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล 9 1.ศท012010 : วาทการ 3 คาบ
2.ศท012010 : วาทการ 6 คาบ
44 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล 17 1.วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค 2 คาบ
2.พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน 6 คาบ
3.วท081223 : แบดมินตัน 6 คาบ
4.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
5.วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ 2 คาบ
45 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 9 1.วท072013 : การปฐมพยาบาล 6 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
2.สข012008 : การปฐมพยาบาล 3 คาบ อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
46 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น 13 1.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
47 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา 13 1.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 4 คาบ
2.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 8 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
48 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 10 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
3.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
49 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์ 7 1.สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค 2 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.สข012009 : โภชนาการ 2 คาบ
4.สข012009 : โภชนาการ 2 คาบ
50 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง 15 1.พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 2 คาบ
51 อาจารย์ วรากร คำปลิว 15 1.นก012002 : จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ 3 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
3.ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
4.ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
5.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์ อรรณพร สุริโย
52 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา 12 1.ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
3.ทท021003 : มัคคุเทศก์ 4 คาบ อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
4.ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 4 คาบ
53 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 16 1.วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา 4 คาบ
2.พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 12 คาบ
54 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์ 13 1.พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา 6 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.พล041013 : ฟุตบอล 6 คาบ อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
55 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์ 19 1.พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา 3 คาบ
2.พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา 12 คาบ
56 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา 19 1.สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค 8 คาบ
2.สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค 2 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา 8 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
57 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 10 1.พล031063 : แอโรบิกดานซ์ 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
3.นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ 3 คาบ
58 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ 13 1.สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 12 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
59 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 28 1.กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ 8 คาบ
2.วท072013 : การปฐมพยาบาล 6 คาบ อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.สข012008 : การปฐมพยาบาล 3 คาบ อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
5.สข013031 : สุขภาพจิต 8 คาบ
6.กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ 2 คาบ
60 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 9 1.วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 6 คาบ
2.สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3 คาบ
61 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี 16 1.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 12 คาบ
2.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
62 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์ 16 1.บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 8 คาบ
2.บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 4 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
4.นก012005 : การจัดการกีฬาทางนันทนาการ 3 คาบ
63 อาจารย์ ภิชชาภร ปัญญาคำ 1 1.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
64 อาจารย์ สมชาย บุญลอย 16 1.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
2.กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา 3 คาบ
3.กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา 12 คาบ
65 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 7 1.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
66 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 13 1.บธ073045 : ธุรกิจการบิน 3 คาบ
2.ทท021003 : มัคคุเทศก์ 4 คาบ อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
3.พล041013 : ฟุตบอล 6 คาบ อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
67 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 9 1.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 คาบ
68 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 13 1.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
69 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ 21 1.วท021004 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
2.วท021004 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน 4 คาบ
70 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย 10 1.วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 4 คาบ
2.วท081256 : ว่ายน้ำ 3 คาบ
3.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
4.วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา 2 คาบ
71 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน 13 1.ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ อาจารย์ วรากร คำปลิว
3.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ
4.ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
72 อาจารย์ ธันวา พิศดาร 12 1.พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 12 คาบ
73 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ 15 1.พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา 12 คาบ
2.วท081216 : เทเบิลเทนนิส 3 คาบ
74 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ 9 1.ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3 คาบ ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2.วท081247 : ยูโด 6 คาบ
75 ดร. ละออทิพย์ อินดี 7 1.พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา 6 คาบ
2.ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา 1 คาบ
76 Mr. Kelly Askvig 16 1.ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 คาบ
2.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 6 คาบ
3.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
4.ศท021001 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ อาจารย์ อสนี เรืองงาม
77 อาจารย์ วัชระ บุญมาก 6 1.พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด 6 คาบ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
78 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี 12 1.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง 4 คาบ อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
2.นก042001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
3.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 4 คาบ อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
79 อาจารย์ อสนี เรืองงาม 22 1.ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 คาบ
2.มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ 8 คาบ
3.วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1 2 คาบ
4.วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2 2 คาบ
5.ศท021001 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ Mr. Kelly Askvig