ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1/2557
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2561