สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/60
สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 3/60
สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 2/60
สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่1/60
รายนามคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
สรุปมติประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2559
 
 
a
a