หลักสูตรและแผนการเรียน

แบบฟอร์มที่3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update20-11-2562(กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สอน)
แบบฟอร์มที่ 4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562 (เชิญผู้สอนต่างคณะมาช่วยสอน)
ตารางกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 2563 ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2-62 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update 20-11-2562
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชารายภาค update 20-11-2562
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร update 20-11-2562
ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ปรับแก้ไข)
ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562
รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017 update
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่) Update
แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2558
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2559
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 59
ข้อปฏิบัติการจัดการศึกษา ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446