ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่)
แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2558
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 58
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2559
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 59
แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 59
ข้อปฏิบัติการจัดการศึกษา ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
แบบฟอร์ม..ขออนุมติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร
แบบฟอร์ม..ขออนุมติเปลี่ยนแปลงผู้สอนภาคเรียน
โหลดอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2559
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a