...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนและรายวิชารายภาค Update 9-11-2561
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร Update 9-11-2561
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
หัวข้อข่าว:: ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017 update
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่) Update
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2558
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2559
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 59
หัวข้อข่าว:: ข้อปฏิบัติการจัดการศึกษา ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559