268 ครั้ง
e-education
อาจารย์
e-education
นักศึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอน
TNSU.CMI
งานประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
รหัส : CH033 อาจารย์ผู้สอน : อ.อรรถพร คำพวง

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
สำหรับกลุ่มผู้เรียน
พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202

 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology


เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ Software Computer


ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


มาร์ชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่


 
เว็บลิงค์ / แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์
ช่องยูทูป อ.อรรถพร คำพวง รวมคลิปวิดีโอและสื่อการสอนออนไลน์
แฟนเพจ กศ032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section5
แฟนเพจ กศ032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section4
แฟนเพจ กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ชั้นปีที่ 4
เฟสบุ๊ค อ.อรรถพร คำพวง www.facebook.com/kru.jack.ipecm
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เนื้อหาวิชา/ไฟล์งาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet)
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ Software Computer
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ Computer Hardware
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมด้านหลักสูตร
การเรียนการสอนทางไกล และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ e-learning ...กศ032006
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ...กศ032006
นวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคนิคการสอน กศ032006
ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา...กศ032006
e-learning มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 
คู่มือ/วิธีการใช้งาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446