263 ครั้ง
e-education
อาจารย์
e-education
นักศึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอน
TNSU.CMI
งานประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
รหัส : CH140 อาจารย์ผู้สอน : ประภาศิริ กลางพอน

การเรียนonline วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ปรัชญาออนไลน์ เมื่อได้รับเชิญเข้ากลุ่มแล้ว ให้นักศึกษาแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา ห้อง สาขา และคณะ เพื่อตรวจเช็ครายชื่อลงทะเบียนเตรียมเข้าสอบปลายภาคแบบออนไลน์ ต่อไป


 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 - 12


มาร์ชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่


 
เว็บลิงค์ / แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์
e-learning การเรียนการสอนออนไลน์
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เนื้อหาวิชา/ไฟล์งาน
e-learning มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 
คู่มือ/วิธีการใช้งาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446