ระบบรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ Online
ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562

1
ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ในระบบ e-education
   
2
ลิงค์การสมัครเข้าเรียนและการเลือกลำดับ
   


Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ใน สพล.เชียงใหม่
   
 
การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้
1. ให้ผู้สมัครคลิกเลือกลิงค์ในข้อ 1 เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครประเภทโควตา ในระบบ e-education
2. ผู้สมัครคลิกเลือกลิงค์ในข้อ 2 เพื่อเลือกคณะฯ และอันดับสาขาวิชา ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 3 อันดับ

 

 
     
 
       
สถิติผู้เข้าชม
952
ครั้ง
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเชตเชียงใหม่

Warning: file(register/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 227
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพล.เชียงใหม่
 
 
     
 
 

กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee

สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office

งานธุรการ งานบุคคล
www.ipecm.ac.th/personnel

คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science


คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts

กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs

ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register


สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it

งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development


องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations


แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance

อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site

การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance

ฝ่ายบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage

บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree

กลุ่มแผนและพัฒนา
www.ipecm.ac.th/plan

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence

หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course

ประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance

วัจัยและพัฒนา
www.ipecm.ac.th/research

งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward


ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information


พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement

ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
   
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร

Warning: file(committee/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 494

Warning: file(manage/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 512
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Warning: file(education/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 540

Warning: file(science/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 558
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

Warning: file(liberal-arts/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 586

Warning: file(masterdegree/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 604
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา

Warning: file(office/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 631
แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565

Warning: file(plan/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 651
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

Warning: file(student-affairs/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 679

Warning: file(sports-excellence/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 697
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน

Warning: file(register/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 725

Warning: file(course/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 743
สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา

Warning: file(it/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 771

Warning: file(quality-assurance/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 789
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา

Warning: file(sector-development/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 817

Warning: file(research/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 835
องค์การนักศึกษา งานพยาบาล

Warning: file(student-organizations/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 863

Warning: file(ward/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 881
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์

Warning: file(guidance/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 909

Warning: file(information/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 927
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ

Warning: file(building-site/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 955

Warning: file(procurement/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 973
งานการเงินและบัญชี งานธุระการ / งานบุคคล

Warning: file(finance/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 1001

Warning: file(personnel/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 1019
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร ห้องสมุด e-library
>> เว็บไซต์สโมสร
Warning: file(library/ipecm_data.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\finance\index.php on line 1048
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446