ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รายชื่อนศ./ศิษย์เก่า
ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ข้อมูลอาคารเรียน
ที่พักยานพาหนะ

หลักสูตรที่เปิดเรียน

ข้อมูลนักศึกษา
และบัณฑิต
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศ สพล.เชียงใหม่เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยสอบในการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

สพล.เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงหน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ โดยทำการยกเลิกหน่วยสอบ
3 หน่วย ได้แก่ หน่วยสอบจังหวัดแพร่ หน่วยสอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยสอบจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนหน่วยสอบอื่น ท่านสามารถสมัครและสอบคัดเลือกได้ตามปกติ
Download "ใบเลือกหน่วยสอบ" ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภททั่วไป)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โหลดใบสมัคร
โหลดใบสมัคร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
       
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สพล.เชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
(ประเภททั่วไป)
Download "ใบเลือกหน่วยสอบ"
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
(ประเภททั่วไป)
       
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สพล.เชียงใหม่
ปีการศึกษา2561(ประเภทโควตา)
Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาใน สพล.เชียงใหม่
       
ลิงค์รายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ลิงค์การรับสมัครเข้าเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
       
แจ้งเรื่องกำหนดการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
ของสพล.เชียงใหม่ ขอเลื่อนกำหนดการ
รับสมัคร และการสอบเข้ารับการอบรม
ออกไป ส่วนกำหนดการที่แน่นอนจะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สถาบัน
ตารางสอน/ตารางเรียน
ตารางการใช้ห้อง
ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางเว็บสถาบันและบอร์ดหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Download รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเชตเชียงใหม่
[] ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2-60
[] รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2-60(สำหรับชั้นปีที่ 1-5)ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-60
[] รายมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5หลังกำหนด)2-60ลงทะเบียนในระบบ วันที่ 25-29ธ.ค.60
[] รายชื่อผู้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(เปิดทบ.5)ภาคเรียน2/60 ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
[] ข้อควรรู้ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[] แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
[] แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
[] แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพล.เชียงใหม่
>> งบทดลอง ธ.ค 2560
>> งบทดลอง พ.ย 2560
>> งบทดลอง ต.ค 2560
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 3/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 2/60
>> สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่1/60
>> รายนามคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
>> สรุปมติประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2559
>> สรุปมติประชุม กก.บริหารความเสี่ยง1-59
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
>> รายงานการประชุมครั้งที่6/2560
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2560
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>> แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
>> ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน
>> ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2-60
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2-60(สำหรับชั้นปีที่ 1-5)ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-60
>> รายมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5หลังกำหนด)2-60ลงทะเบียนในระบบ วันที่ 25-29ธ.ค.60
>> รายชื่อผู้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(เปิดทบ.5)ภาคเรียน2/60 ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
>> ข้อควรรู้ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>> แบบฟอร์ม..ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนปี 61_แบบใหม่ ประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
>> ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017
>> แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่)
>> แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
>> แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
>> แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> รายชื่อ กรรมการฝ่ายประมวลผล
>> รายชื่อเว็บลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .docSAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
>> คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
>> qa_member08072559_3.pdf
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
>> เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
>> รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
องค์การนักศึกษา งานพยาบาล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> e-budding.docx
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานการเงินและบัญชี งานธุระการ / งานบุคคล
>> งบทดลอง ธ.ค 2560
>> งบทดลอง พ.ย 2560
>> งบทดลอง ต.ค 2560
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร ห้องสมุด e-library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนผู้ชม ::
217523
.
User name
Password..
ข้อมูลตารางเรียน/ตารางสอน
ตารางสอน / ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


Download ตารางที่นี่
ภาคเรียนที่ 1/2557
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
   
ลิงค์หน่วยงานภายในสถาบัน
คณะกรรมการวิทยาเขต
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สำนักงานรองอธิการบดี
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
งานทะเบียนและวัดผล
สารสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
งานองค์การนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและบัญชี
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มแผนและพัฒนา
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
งานพยาบาล
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ/ยานพาหนะ
งานธุรการ/งานบุคคล
ห้องสมุด e-library
   
 
ข่าวประกาศรับสมัครงาน / งานประจำ / งาน Parttimee
[] สระว่ายน้ำ สพล.เชียงใหม่ รับนักศึกษาทำงาน Parttime เวลา 16.30 - 20.00 น.ค่าตอบแทนวันละ 100 บาท สนใจติดต่อ อ.รุ่งนภา/อ.อรรถพร ได้ที่ห้องห้องทะเบียน สพล.เชียงใหม่
 
โพสข่าวรับสมัครงาน
 
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446