เข้าชมเว็บ : An Error has occurred.
  ครั้ง
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

TNSU.CMI

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน

พลศึกษาเกมส์ 44

มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

งานประกันคุณภาพฯ

จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช้าติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฏี สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป
สอบข้อเขียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สอบปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

............................................................................................

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564

แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษา(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก

ลิงค์การรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา รอบโควตา
โหลดใบตรวจสุขภาพร่างกาย

............................................................................................

ประกาศ
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 (ประเภทั่วไป)


............................................................................................

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)


ส่วนนี้สำหรับผู้สนใจสมัครในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกเท่านั้น...

1. เริ่มรับสมัคร 11 ม.ค. - 25 ก.พ. 64
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ. 5 มี.ค. 64
3. รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ. 8-9 มี.ค. 64
4. สอบภาษาอังกฤษ 12 มี.ค. 64
5. ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ. 15 มี.ค. 64
6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์. 20-21 มี.ค. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา. 26 มี.ค. 64

Download รายละเอียด


 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

O สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
O รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่2-63(ลงทะเบียนวันที่7-10ธ.ค.63)
O ประกาศลงวิชาเพิ่มสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาพลศึกษา
O ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(กรณีทบ.5)ภาคเรียนที่2-63
O รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-63
O ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2-63
O ปฏิทินจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563และเพิ่มเติม
O การใช้งานระบบE-educationสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1(กรอกประวัติและลงทะเบียนเรียน)เริ่มวันที่20-29ก.ค.63
O ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ภาคปลาย 62
O แบบฟอร์มมอบอำนาจและตัวอย่างเขียนแบบฟอร์ม
O ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562
O ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562
O ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
O ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
O แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
 
 

 
     
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/62
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
>> เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/GraduateSchool
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (8 มิ.ย. 2563)
>> ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
>> ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (5 มิ.ย. 2563)
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 7/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> แผนกลยุทธทางการเงินฯ-พ.ศ.-2561-พ.ศ.-2565-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2563
>> ยุทธศาสตร์ม.การกีฬาแห่งชาติ-วข.เชียงใหม่-ประจำปี-พ.ศ.-2564
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พศ.2562
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>> ประกาศใช้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 - 2568
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แผนงานโครงการ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
>> summersport.docx
>> summer2.doc
>> summer1.doc
>> 15824179_1364874190222369_1413029225_o.jpg
>> 13578869_1202656783110778_692802987_n.jpg
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา63
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา59
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา60
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา61
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา62
>> ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
>> raivicha 2562 (new).docx
>> Change teacher.2562 (New).docx
>> Chernson 2562 (New).docx
>> Change raivicha 2562 (new).docx
>> Change pan2562 (new).docx
>> Load 1-2562 8-8-2562.pdf
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> บทที่ 5
>> บทที่ 4
>> บทที่ 3
>> บทที่ 2
>> บทที่ 1
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> SAR58 หลักสูตร ปริญญาโท.docxปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .doc
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
>> คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> เอกสารการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
>> เอกสารส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
>> การยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (กรณีพิเศษ)
>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการวิจัย 2564
>> โครงร่างข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> การให้บริการห้องพยาบาล อัพเดต กพ 64
>> มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 มกช ชม
>> QR code Covid19 First screening
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
>> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/it-research
 
>> 256256211 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและแขน ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
>> 256210.pdf
>> 2562562 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย
>> 25626.pdf
>> 25625.pdf
>> 25624.pdf
 
 
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446