เข้าชมเว็บ : An Error has occurred.
  ครั้ง
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

TNSU.CMI

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน

พลศึกษาเกมส์ 44

มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

งานประกันคุณภาพฯ

จังหวัดเชียงใหม่
 


การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบ 4

[ คลิกดูข้อมูล ]

 

หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสครบัณฑิต
2. สาขาการบริหารจัดการกีฬา
3. สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

............................................................................................

ลิงค์การรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา รอบโควตา
โหลดใบตรวจสุขภาพร่างกาย

............................................................................................


ส่วนนี้สำหรับผู้สนใจสมัครในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกเท่านั้น...

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เริ่มรับสมัคร 11 ม.ค. - 25 ก.พ. 64
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ. 5 มี.ค. 64
3. รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ. 8-9 มี.ค. 64
4. สอบภาษาอังกฤษ 12 มี.ค. 64
5. ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ. 15 มี.ค. 64
6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์. 20-21 มี.ค. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา. 26 มี.ค. 64

Download รายละเอียด 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

O pragrad64.pdf
O summer63.pdf
O Load263new.pdf
O PE003032.pdf
O TT5-263.pdf
O LoadT5-263.pdf
O TR2-63.pdf
O pragradnew-63.pdf
O E-edstup.1.pdf
O PGSA2-2-6.pdf
O PGSA2-6.pdf
O graduate2562.pdf
O NS-62.pdf
O ipecm.pdf
O ipecm.pdf
O formtest.docx
O แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
 
 

 
     
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/62
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
>> เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/GraduateSchool
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (8 มิ.ย. 2563)
>> ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
>> ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (5 มิ.ย. 2563)
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 7/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> แผนกลยุทธทางการเงินฯ-พ.ศ.-2561-พ.ศ.-2565-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2563
>> ยุทธศาสตร์ม.การกีฬาแห่งชาติ-วข.เชียงใหม่-ประจำปี-พ.ศ.-2564
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พศ.2562
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>> ประกาศใช้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 - 2568
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แผนงานโครงการ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
>> summersport.docx
>> summer2.doc
>> summer1.doc
>> 15824179_1364874190222369_1413029225_o.jpg
>> 13578869_1202656783110778_692802987_n.jpg
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> ขั้นตอนการยื่นคำร้องทบ.5เปิดรายวิชา ภาคเรียนที่1-64
>> แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ
>> ใบแจ้งการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ใหม่)
>> ประกาศกำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564
>> ประกาศการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา2563
>> สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
>> แบบฟอร์มที่1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร (กรณีรายวิชาไม่อยู่ในแผนการเรียน)
>> แบบฟอร์มที่2 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 20-11-2562 (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน)
>> แบบฟอร์มที่3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update20-11-2562(กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สอน)
>> แบบฟอร์มที่ 4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562 (เชิญผู้สอนต่างคณะมาช่วยสอน)
>> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชารายภาค update 20-11-2562
>> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร update 20-11-2562
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> บทที่ 5
>> บทที่ 4
>> บทที่ 3
>> บทที่ 2
>> บทที่ 1
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> SAR58 หลักสูตร ปริญญาโท.docxปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .doc
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
>> คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คิวอาร์โค้ดและลิงค์สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม
>> Research report foแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
>> แบบรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
>> สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยของวิทยาเขต
>> ภาคผนวก 1
>> ภาคผนวก 2
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> การให้บริการห้องพยาบาล อัพเดต กพ 64
>> มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 มกช ชม
>> QR code Covid19 First screening
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
>> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/it-research
 
>> 256256211 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและแขน ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
>> 256210.pdf
>> 2562562 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย
>> 25626.pdf
>> 25625.pdf
>> 25624.pdf
 
 
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446