เข้าชมเว็บ : An Error has occurred.
  ครั้ง
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

TNSU.CMI

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน

รายงานผลนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

งานพยาบาล

มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

งานประกันคุณภาพฯ

จังหวัดเชียงใหม่
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควต้า)
แบบฟอร์มการเลือกประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
แบบคำขอรับทุนการศึกษา
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระเบียบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบคำขอการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ลิงค์การรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา
โหลดใบตรวจสุขภาพร่างกาย

............................................................................................


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว
การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 Part1
การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 Part2
การเขียนตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 Part3
ประกาศเรื่องการขอรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ครบรอบปีที่ 51
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564
 

ตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้องเรียน
ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนนี้สำหรับผู้สนใจสมัครในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกเท่านั้น...

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เริ่มรับสมัคร 11 ม.ค. - 25 ก.พ. 64
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ. 5 มี.ค. 64
3. รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ. 8-9 มี.ค. 64
4. สอบภาษาอังกฤษ 12 มี.ค. 64
5. ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ. 15 มี.ค. 64
6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์. 20-21 มี.ค. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา. 26 มี.ค. 64

Download รายละเอียด 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

O summer63.pdf
O Load263new.pdf
O PE003032.pdf
O TT5-263.pdf
O LoadT5-263.pdf
O TR2-63.pdf
O pragradnew-63.pdf
O E-edstup.1.pdf
O PGSA2-2-6.pdf
O PGSA2-6.pdf
O graduate2562.pdf
O NS-62.pdf
O ipecm.pdf
O ipecm.pdf
O formtest.docx

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
 
 

e-sar

     
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 7/63
>> รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 6/63
>> รายงานการประชุม กกว.ครั้งที่ 5/63
>> รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 4/63
>> รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 3/63
>> รายงานการประชุม กกว. ครั้งที่ 2/63
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
>> เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/GraduateSchool
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์
>> จุดเด่นนักศึกษา 2 สาขาวิชา
>> ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (8 มิ.ย. 2563)
>> ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
>> ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (5 มิ.ย. 2563)
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 7/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>>
>>
>> ยุทธศาสตร์ม.การกีฬาแห่งชาติ วข.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มกช ชม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
>> แบบฟอร์มโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>> แผนงานโครงการ
>> รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 61-65 (TNSU 2562).pdf
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
>> แบบฟอร์มขอหลักฐานเพื่อแข่งกีฬา(ผู้ฝึกสอนมาขอ)
>> รายชื่อนักศึกษารหัส61
>> รายชื่อนักศึกษารหัส62
>> รายชื่อนักศึกษารหัส63
>> รายชื่อนักศึกษารหัส64
>> แบบฟอร์มที่ 1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร (กรณีรายวิชาไม่อยู่ในแผนการเรียน)
>> การรับรองวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ หลักสูตรฯ48
>> แบบฟอร์มที่2 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 20-11-2562 (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน)
>> แบบฟอร์มที่3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update20-11-2562(กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สอน)
>> แบบฟอร์มที่ 4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562 (เชิญผู้สอนต่างคณะมาช่วยสอน)
>> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชารายภาค update 20-11-2562
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> บทที่ 5
>> บทที่ 4
>> บทที่ 3
>> บทที่ 2
>> บทที่ 1
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> คู่มือ IQA-TNSU ระดับวิทยาเขต 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564) (09-06-65)
>> คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564) (09-06-65)
>> แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64 (แก้ไข 01-06-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
>> แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64 (แก้ไข 30-05-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 2.2
>> แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64
>> ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> 4.สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
>> 3.รายงานผลการบริหารความเสี่ยง-ปี-63
>> 2.ประกาศนโยบายความเสี่ยง-63
>> 1.ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
>> แบบคำขอรับการพิจารณางบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 66
>> แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> ผนวกที่ 2 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (เงินรายได้)
>> ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2565
>> แบบรายงานความก้าวหน้าการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> งานบริการห้องพยาบาล อัพเดต ปีการศึกษา 2565
>> ประกาศ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการสอนแบบปกติ On-site
>> รายงานผลการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-site ปีการศึกษา 2565
>> งานบริการห้องพยาบาล อัพเดต พค 64
>> มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 มกช ชม
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
>> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย(แบ่งจ่าย) สำหรับธนาคาร ชั้นปี 4-5
>> ฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย(แบ่งจ่าย)สำหรับธนาคาร ชั้นปี 1-3
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
>> ขออนุมัติโครงการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/it-research
 
>> 25622562 สภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) “เจียงฮายเกมส์” ของสำนักงานการกีฬาแห่งป2562 รูปแบบกิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
>> 2562 การศึกษาอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมของลูปประคบแบบพกพา
>> 2562 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
>> 2562 การศึกษาพฤติกรรมการใช้หน้าจอของนักศึกษา
>> 2562 การนำทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองในโรงเรียนร่ำเปิ2562 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่
>> 2561 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับลูกบอล Reaction ที่มีผลต่อเวลาปฏิกิ2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
 
อ่านทั้งหมด
 
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446