เข้าชมเว็บ : 950219   ครั้ง
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

TNSU.CMI

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงวัน/เวลารายงานตัว ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป
เลื่อนการรายงานตัวจาก วันที่ 29 ก.พ. 2563 - วันที่ 1 มี.ค. 2563
เปลี่ยนเป็น วันที่ 7 - 8 มี.ค. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมวิชาการ โทร. 053-223320

 
>> ตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้อง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
>> Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย


 

พลศึกษาเกมส์ 44

ตารางสอน
 
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม
ประเภทโควตา
ประเภททั่วไป รอบที่ 1
TCAS63 รอบ 4
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
7 - 20 พ.ค. 63
การชำระค่าสมัคร  
11 ธ.ค.62 - 24 ม.ค. 63
7 - 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
29 ม.ค. 63
 
การคัดเลือก / การสอบคัดเลือก
14 - 15 ธ.ค. 62
1 - 3 ก.พ. 63
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
23 ธ.ค. 62
 
รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4 - 5 ม.ค. 63
 
รายงานตัว/ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา  
7 - 13 มี.ค. 63
 
ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
18 - 29 พ.ค. 63
 
รายงานตัว/ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(งานการเงิน)    
9 - 1 2 มิ.ย. 63
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    
29 พ.ค. 63
สัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามช่วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด    
1 - 5 มิ.ย. 63
ทปอ./มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
7 มิ.ย. 63

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

[] สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่2-62
[] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่2-62
[] รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่2-62 (เริ่มลงทะเบียนวันที่17-27ธ.ค.62)
[] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่2-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่17-27ธ.ค.62)
[] ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่5(คณะศึกษาศาสตร์)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่3(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2(ทุกคณะ)
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
[] แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
     
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
>> สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พศ.2562
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ 2563 (ฉบับย่อ)
>> แบบปอร์มขออนุมัติโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แผนงานโครงการ
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่2-62 (เริ่มลงทะเบียนวันที่17-27ธ.ค.62)
>> ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
>> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
>> กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2-62 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update 20-11-2562
>> แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562
>> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชารายภาค update 20-11-2562
>> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร update 20-11-2562
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ปรับแก้ไข)
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> บทที่ 5
>> บทที่ 4
>> บทที่ 3
>> บทที่ 2
>> บทที่ 1
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> SAR58 หลักสูตร ปริญญาโท.docxปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .doc
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
>> คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการวิจัย 2563
>> แบบฟอร์มขอจริยธรรม ประจำปี 2563
>> โครงร่างข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
>> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ขออนุมัติยิมเงินโครงการ
>> ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติโครงการ
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446