เข้าชมเว็บ : 1023920   ครั้ง
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

TNSU.CMI

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน

พลศึกษาเกมส์ 44

มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

งานประกันคุณภาพฯ

จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. )
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน
ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
   
   
 


รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบ 4

[ อ่านรายละเอียด ]


Qr-code ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครเข้าเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Line
เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีในเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.

   
 

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบ
3

การรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่

โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา และค่าคู่มือนักศึกษา


Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย


หรือสแกนคิวอาร์โค้ทสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปชำระเงินที่ธนาคาร

   
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

O ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนปีการศึกษา 2563
O สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
O ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ภาคปลาย 62
O แบบฟอร์มมอบอำนาจและตัวอย่างเขียนแบบฟอร์ม
O ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562
O ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562
O ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
O ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
O แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)

Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
 
คู่มือการใช้งาน
CH035

 
     
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 7/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/62
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/62
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 7/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พศ.2562
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ 2563 (ฉบับย่อ)
>> แบบปอร์มขออนุมัติโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> แผนงานโครงการ
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา59
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา60
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา61
>> รายชื่อนศ.ทุกคณะรหัสนักศึกษา62
>> ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
>> ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
>> แบบฟอร์มที่3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update20-11-2562(กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สอน)
>> แบบฟอร์มที่ 4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562 (เชิญผู้สอนต่างคณะมาช่วยสอน)
>> ตารางกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 2563 ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2-62 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update 20-11-2562
>> แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> บทที่ 5
>> บทที่ 4
>> บทที่ 3
>> บทที่ 2
>> บทที่ 1
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> SAR58 หลักสูตร ปริญญาโท.docxปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59 ปรับ .doc
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ 59 ปรับปรุง 3 มค 60.docx
>> คำอธิบายเพิ่มเติม.pdf
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 59.docx
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ฉบับปรังปรุง ปีการศึกษา59.docx
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการวิจัย 2563
>> แบบฟอร์มขอจริยธรรม ประจำปี 2563
>> โครงร่างข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
>> ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
>> ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
>> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
>> ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ขออนุมัติยิมเงินโครงการ
>> ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
>> ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
>> ขออนุมัติโครงการ
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446