...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: 256256211 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและแขน ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 256210.pdf
หัวข้อข่าว:: 2562562 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย
หัวข้อข่าว:: 25626.pdf
หัวข้อข่าว:: 25625.pdf
หัวข้อข่าว:: 25624.pdf
หัวข้อข่าว:: 25623.pdf
หัวข้อข่าว:: 2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
หัวข้อข่าว:: 2561 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับลูกบอล Reaction ที่มีผลต่อเวลาปฏิกิ2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
หัวข้อข่าว:: 2561 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 25615.pdf
หัวข้อข่าว:: 25614.pdf
หัวข้อข่าว:: 2561 3.pdf
หัวข้อข่าว:: 2561 2.pdf
หัวข้อข่าว:: 2561 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะส่วนบุคคลและความต้องการด้านความช่วยเหลือของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 องค์ความรู้ของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษากับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเป็นการแพ2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทย ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก
หัวข้อข่าว:: 2560 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หัวข้อข่าว:: 25602560 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 4.pdf
หัวข้อข่าว:: 2560 3.pdf
หัวข้อข่าว:: 2560.pdf
หัวข้อข่าว:: 2560 2.pdf
หัวข้อข่าว:: bc-news.jpg