คณะศิลปศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2560
โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์
จุดเด่นนักศึกษา 2 สาขาวิชา
Search name Facebook คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446