ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2560
โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์
จุดเด่นนักศึกษา 2 สาขาวิชา
Search name Facebook คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a