...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
หัวข้อข่าว:: สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
หัวข้อข่าว:: สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
หัวข้อข่าว:: คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
หัวข้อข่าว:: คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
หัวข้อข่าว:: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
หัวข้อข่าว:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2560
หัวข้อข่าว:: โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์
หัวข้อข่าว:: จุดเด่นนักศึกษา 2 สาขาวิชา
หัวข้อข่าว:: Search name Facebook คณะศิลปศาสตร์
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559