รายงานงลทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446