รายงานงลทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001
 
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600001
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายนพ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446