กลุ่มแผนและพัฒนา

แบบฟอร์มโครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานโครงการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 61-65 (TNSU 2562).pdf
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446