แบบฟอร์มที่ 1 2 ข้อมูลพื้นฐานของงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a