...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อข่าว:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2560
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559