...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มที่ 1 2 ข้อมูลพื้นฐานของงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวข้อข่าว:: ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559