...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
หัวข้อข่าว:: ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
หัวข้อข่าว:: ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
หัวข้อข่าว:: ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อข่าว:: ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อข่าว:: ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
หัวข้อข่าว:: ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปรประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน งบประมาณ 10,000,000.-บาท