งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาถายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันฯ ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
คู่มือ IQA-TNSU วิทยาเขต 62-66
คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66
แบบฟอร์ม SAR-วิทยาเขต 63
แบบฟอร์ม SAR คณะ 63
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 63
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร ป.ตรี 63
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446