...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
หัวข้อข่าว:: คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)
หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
หัวข้อข่าว:: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
หัวข้อข่าว:: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
หัวข้อข่าว:: มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อข่าว:: ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 58
หัวข้อข่าว:: ประกาศศธ.แนวทางในการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558
หัวข้อข่าว:: ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน/วิทยาเขต)
หัวข้อข่าว:: ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา
หัวข้อข่าว:: กำหนดการเข้าติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 สพล.ชม.
หัวข้อข่าว:: คู่มือสำนักงานรองอธิการบดี
หัวข้อข่าว:: ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2559 (ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา)
หัวข้อข่าว:: คู่มือดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 6
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 4
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 5.2
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 2.3
หัวข้อข่าว:: คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 1.4
หัวข้อข่าว:: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ปริญญาโท
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ศึกษาศาสตร์(พลและสุขศึกษา)
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ศิลปศาสตร์นันทนาการ
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ศิลปศาสตร์การจัดการกีฬา
หัวข้อข่าว:: SAR 57 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หัวข้อข่าว:: SAR 57 วิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวข้อข่าว:: SAR 57 ระดับคณะและวิทยาเขต ผ่านสภาวันที่ 27 พ.ย. 58
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559