รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปี 61(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 14พ.ค. ได้เวลา 14.00น.)
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 61
สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2561
ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 ให้ลงรายวิชาเพิ่มและถอน(2-61)
ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลเรื่องนักศึกษาสาขาวิทย์สุขภาพชั้นปีที่1-3ลงวิชาเพิ่ม2-61
ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนและชำระเงิน(สามารถลงได้ทุกชั้นปีแล้ว)
รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-61
รายวิชาที่เปิดสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่2-61(ลงทะเบียนวันที่18-25ธ.ค.61)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5ขอเปิดรายวิชา)ภาคเรียนที่2-61
ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2-61
ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561
ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
 
 
a
a