...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
หัวข้อข่าว:: รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-60(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-5)มี วัน เวลา ห้องเรียน
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อข่าว:: รายวิชาที่เปิดเพิ่มหลังกำหนด(ทบ.1)ภาคเรีัยน1-60สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องเท่านั้น
หัวข้อข่าว:: การส่งใบลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว(ให้ส่งกับอาจารย์ที่ปรึกษา)
หัวข้อข่าว:: รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-60
หัวข้อข่าว:: ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ทบ.5เปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/60
หัวข้อข่าว:: กำหนดการปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
หัวข้อข่าว:: ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)