...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2-60
หัวข้อข่าว:: รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2-60(สำหรับชั้นปีที่ 1-5)ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
หัวข้อข่าว:: รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-60
หัวข้อข่าว:: รายมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5หลังกำหนด)2-60ลงทะเบียนในระบบ วันที่ 25-29ธ.ค.60
หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน(เปิดทบ.5)ภาคเรียน2/60 ลงทะเบียนในระบบ 25-29ธ.ค.60
หัวข้อข่าว:: ข้อควรรู้ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หัวข้อข่าว:: แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)