...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปี 61(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 14พ.ค. ได้เวลา 14.00น.)
หัวข้อข่าว:: ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 61
หัวข้อข่าว:: สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
หัวข้อข่าว:: ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2561
หัวข้อข่าว:: ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 ให้ลงรายวิชาเพิ่มและถอน(2-61)
หัวข้อข่าว:: ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลเรื่องนักศึกษาสาขาวิทย์สุขภาพชั้นปีที่1-3ลงวิชาเพิ่ม2-61
หัวข้อข่าว:: ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนและชำระเงิน(สามารถลงได้ทุกชั้นปีแล้ว)
หัวข้อข่าว:: รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-61
หัวข้อข่าว:: รายวิชาที่เปิดสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่2-61(ลงทะเบียนวันที่18-25ธ.ค.61)
หัวข้อข่าว:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5ขอเปิดรายวิชา)ภาคเรียนที่2-61
หัวข้อข่าว:: ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2-61
หัวข้อข่าว:: ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561
หัวข้อข่าว:: ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)