งานวิจัยและนวัตกรรม

ผนวกที่ 2 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (เงินรายได้)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2565
แบบรายงานความก้าวหน้าการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
ภาคผนวก 2 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565)
ภาคผนวก 1 แผนการปฏิบัติงานการวิจัย
สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบคำขอรับการพิจารณางบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 65
คิวอาร์โค้ดและลิงค์สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ล่าสุด)
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย (5 บท)
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย (3 บท)
แบบคำขอรับการพิจารณางบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)
ข้อมูลพื้นฐานของแผนงาน โครงการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ (เงินรายได้)
บันทึกข้อความการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2561
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2562
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2563
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
ใบปะหน้าขอจริยธรรม
Research report foแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446