งานวิจัยและนวัตกรรม

ใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
แบบคำขอรับการพิจารณางบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 66
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผนวกที่ 2 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (เงินรายได้)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2565
แบบรายงานความก้าวหน้าการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
ภาคผนวก 2 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565)
ภาคผนวก 1 แผนการปฏิบัติงานการวิจัย
สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
คิวอาร์โค้ดและลิงค์สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ล่าสุด)
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย (5 บท)
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย (3 บท)
แบบคำขอรับการพิจารณางบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)
ข้อมูลพื้นฐานของแผนงาน โครงการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ (เงินรายได้)
บันทึกข้อความการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2561
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2562
ผลงานวิจัยงบประมาณ 2563
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
ใบปะหน้าขอจริยธรรม
Research report foแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446