...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการวิจัย 2563
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขอจริยธรรม ประจำปี 2563
หัวข้อข่าว:: โครงร่างข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย
หัวข้อข่าว:: เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
หัวข้อข่าว:: แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
หัวข้อข่าว:: แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
หัวข้อข่าว:: เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
หัวข้อข่าว:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
หัวข้อข่าว:: รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
หัวข้อข่าว:: ประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน
หัวข้อข่าว:: ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันการพลศึกษา
หัวข้อข่าว:: แบบเสนอแผนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
หัวข้อข่าว:: ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อข่าว:: ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อข่าว:: ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น
หัวข้อข่าว:: ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-จีน
หัวข้อข่าว:: คู่มือการใช้เว็บไซด์ระะบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
หัวข้อข่าว:: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
หัวข้อข่าว:: เสวนาวิชาการครั้งที่ 9
หัวข้อข่าว:: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3